اسمز و اسمز معکوس

[۲] عبور آب از غشای تراوائی نسبی را اسمز می گویند که حرکت از ناحیه . فرآیند اسمز و اسمزمعکوس Osmosis and Reverse Osmosis: اسمزمعکوس RO) Reverse Osmosis) اسمز Osmosis

2022-12-04
    الها ر ب
  1. اسمز معکوس
  2. 1:34
  3. مفهوم اسمز معکوس