ترش ش بالشنط ي

2- الأغنية ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي . برای شست و شوی بالش هایی که با پر، پر شده اند، بهتر است پر آنها را بیرون بیاورید، اما برای آن که پرها در همه جا پراکنده نشود، ابتدا کیسه بزرگی تهیه کنید

2022-12-04
    أق ر
  1. اضيفت بتاريخ 22 نوفمبر 2020
  2. تعبت من شيل الشنط
  3. 75 رطق چنيا0